Vattensystemet

 Alhamns tomtägarförening

VATTENSYSTEMET

Säkra ditt vattenledingsnät!

Alhamns tomtägarförening /John Backeström

Säkra ditt vattenledningsnät

 

Vattenledningsnätet i en fastighet som ska kallställas över vintern måste skyddas från sönderfrysning. Här får du lite information och vägledning.

Innehåll

1. Serviceventil vid tomtgränsen

2. Handhavande av serviceventil

2.1 Utmärkning

2.2 Ventilnyckel

2.3 Dränerande avstängningsventil

2.4 Ej dränerande avstängningsventil

3. Värmekabel

1. Serviceventil vid tomtgränsen

Varje fastighet som är ansluten till det nya vattensystemet har en s.k. serviceventil vid tomtgränsen. Från serviceventilen går vattenledningen till din fastighet. Denna har du ansvar för själv.

I samband med att serviceventilen installerades på 2 meters djup har vi kopplat på en 32 mm vattenledning på ca 5 meter. Där kan du fortsätta dra ledningen till fastigheten.

Avsikten var att alla fastigheter skulle få en dränerande serviceventil. På grund av att grundvattennivån vid vissa tillfällen under året kommer att ligga ovanför ventilen, som är på 2 meters djup, kommer dräneringen inte att fungera tillfredsställande. Grundvatten kan komma in i fastighetsledningen vid stängd ventil, även om det säkert inte är stora mängder.

Upptäckten gjorde att ventiltypen ändrades till en "icke dränerande". De fastigheter som fått dränerande ventil är 1:61, 1:63, 1:65 och 1:66. Övriga fastigheter har icke-dränerande ventil.

2. Handhavande av serviceventilen

2.1 Utmärkning

Märk ut platsen för serviceventilen med, exempelvis en kraftig och tillräckligt lång pinne, så att du hittar den även vintertid.

2.2 Ventilnyckel

Om du saknar ventilnyckel så kontakta John Backeström (tomt 1:103, Södra Alhamnsvägen 136) eller Kenneth Hedberg (tomt 1:82, Alhamnsvägen 149).

På väggen på utsidan av Pumphus P1 (vid bergsknallen nära brevlådorna ) finns ventilnyckel att låna vid akut behov. Men glöm inte återställ nyckeln på sin plats.

Vi rekommenderar att några grannar kommer överens om en gemensam nyckel som förvaras så att den är lätt tillgänglig för berörda.

2.3 Dränerande serviceventil

Men hjälp av ventilnyckeln går ventilstången att vrida ca ett kvarts varv mellan STÄNGT och ÖPPET läge. Vrid ventilstången distinkt medurs till STÄNGT läge eller moturs till ÖPPET läge. Om ventilen hamnar i mellanläge så rinner vattnet ut i marken hela tiden med läckage av vatten och översvämning som följd.

En dränerande avstängningsventil i STÄNGT läge släpper ut allt vatten i marken från markledningen ända fram till serviceventilen. Frysrisken är då eliminerad. Detta förutsätter att ledningsdragningen i marken är gjord med lutning mot serviceventilen.

2.4 Icke dränerande avstängningsventil

Ventilstången vrids ett antal varv mellan STÄNGT och ÖPPET läge. Du stänger ventilen genom att vrida medurs och öppnar den genom att vrida moturs. Ventilen har en mjuk och elastisk tätning så dra inte för hårt.

Nackdelen med denna typ av avstängningsventil är att vattnet blir kvar i markledningen till  fastigheten.

För att förebygga frysskador ska markledningen kopplas isär från fastighetens ledning närmast huset. På så sätt dräneras en del av vattnet från huset. Vattnet i markledningen kommer att frysa och skapar ett övertryck i ledningen på grund av isens expansion. Den isär kopplade och öppna markledningen ger då möjlighet för isen att krypa ut genom öppningen och därmed minska trycket inuti ledningen. Därigenom minimeras risken för ledningssprängning.

Undvik metallkopplingar i markledningen, eftersom dessa kan lossna eller sprängas vid frysning. Plastkopplingar rekommenderas istället.

3. Värmekabel

För att säkra tillgång av vatten även vintertid måste värmekabel installeras i markledningen mellan fastigheten och serviceventilen. Installationen av värmekabel kräver jordfelsbrytare och en fackmannamässigt utförd elinstallation. Anlita en behörig elinstallatör!

Kostnad för efteranslutning till det nya vattensystemet

Det nya vattensystemet är nu nergrävt och klart och ett nytt vattenfilter är installerat. Ett fem år långt och omfattande, såväl praktiskt som ekonomiskt, projekt är avslutat.


I samband med att årsmötet tog beslut om nergrävning av det nya vattensystemet beslöts om kostnaden för en tomtägare som senare vill ansluta sin tomt till stomnätet i det nya vattensystemet. Beslutet innebar att avgiften för efteranslutning skulle vara 150% av den kostnad de tidigare anslutna tomtägarna betalat uppräknat med entreprenörindex E84:111 från september 2010 då projektet påbörjades. Av det inbetalade engångsbeloppet skulle 65% återgå till de som bekostat den ursprungliga nergrävningen och 35% tillfalla föreningen. (Enligt separat tillägg till punkt 12 inför årsmötet 2010)


Årsmötet 2015 ansåg att det önskvärt att så många som möjligt av föreningens tomter är anslutna till det nya vattensystemet och beslöt sänka kostnaden för efteranslutning till vattensystemet. För detaljer se årsmötesprotokollet från 2015.

Utöver efteranslutningsavgift tillkommer för fastighetsägaren kostnader för det arbete som måste göras för att gräva fram stomnätet och ansluta sig på det sätt som fastighetsägaren önskar.

Alhamns Tomtägarförening  /Peter Bohm

Ursprunglig anbudssumma: 1 434 000 kr

Extra inbetalningar (tom 121231): 729 000 kr

Total investering: 2 163 000 kr

Antal anslutna: 54 st

Anslutningsavgift per fastighet: 40 056 kr

Entreprenadindex E84:111 har sedan avtalen tecknades mellan föreningen och tomtägarna ökat med 5,73% t o m 2011-12-31. (Vid det tillfälle någon önskar efteransluta kommer föreningen att köpa aktuellt nummer av tidningen Byggindex där det senaste indexet finns.)

För en fastighet blir avgiften:

40 056 kr + 50% = 60 084 kr

60 084 kr + 5,73% av 60 084 = 63 527 kr

Föreningen ansvarar för införskaffande av ventil på stomnätet.

35% av 63 527 kr går till föreningen alltså 22 234 kr 65 % av 63 527 kr delas upp på de 54 först anslutna fastigheterna. Detta ger 765 kr åter per fastighet.

Årsmötet 2015 beslöt att kostnaden för efteranslutning under de närmaste fem åren, dvs fram till årsmötet 2020, är densamma som kostnaden för de tidigare anslutna tomtägarna, dvs 50.000 kr. Om något skulle inträffa som innebär att kostnaden för de från början anslutna tomterna ökar över 50.000 kr så justeras efteranslutningskostnaden med motsvarande belopp. Av överskottet från fastighetens efteranslutning av det inbetalade engångsbeloppet ska 65% återgå till de tomtägare som bekostat den ursprungliga investeringen och 35% tillfalla föreningen. Engångsbeloppen ska inbetalas till Alhamns tomtägarförening innan anslutning till stomnätet i vattensystemet kan ske och ger rätt till inkoppling på stomnätet och tillgång till anslutningsventil vid tomtgränsen, eller på annat ställe, i överenskommelse med tomtägaren.


Tomtägaren ansvarar själv för inkoppling, kostnad och underhåll av anslutningen från fastigheten till anslutningsventilen på stomnätet placerad vid tomtgränsen.

Att hålla en kran lite öppen i sin fastighet under vintern för att undvika att vattenledningen fryser är naturligtvis inte tillåtet och räknas som läckage. Råd om hur du undviker frost i ditt ledningssystem finns i texten på denna sida.

Copyright ® 2012 alhamnstomt.se